เงื่อนไขการยกเลิก

หลังจากลูกค้าสั่งซื้อแพ็คเก็จทัวร์ หรือสินค้าอื่นๆ กับทางเว็บไซด์แล้ว สถานะการสั่งซื้อของท่านอาจจะยังไม่สามารถยืนยันได้ทันที โดยทั้งนี้ทางฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการสั่งซื้อของท่านโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นทางลูกค้าจะได้รับการยืนยันผ่านทางอีเมล์ภายในหนึ่งหรือสองวันทำการ ส่วนของค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะมีผลทันทีหลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อเสร็จสิ้น ทางเว็บไซด์ขอแนะนำให้ลูกค้าทำความเข้าใจ และอ่านเงื่อนไขการยกเลิกดังนี้

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • สินค้าทุกชนิด มีเงื่อนไขการจองที่แตกต่างกันออกไป สำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบจากแผนการเดินทางเกิดการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากบริษัทฯ มีการยกเลิก ท่านจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน หรือได้รับบริการแพ็คเก็จท่องเที่ยว ที่ใกล้เคียงแทนแพ็คเก็จทัวร์อันเดิม โดยที่ผ่านมาแผนการเดินทางจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อยมาก หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ทางบริษัทจะพยายามดำเนินการ แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงให้ท่านอย่างดีที่สุด
 • หากนักท่องเที่ยวเลือกแพ็คเก็จทัวร์ที่มีราคาสูงกว่าอันเดิม จะต้องชำระค่าส่วนต่างราคาที่ท่านเลือก ซึ่งทางผู้สั่งซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่วนต่างทั้งหมด

กรณีไม่สามารถคืนเงินได้

 • ทางแผนกบริการลูกค้า จะทำการแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบเกี่ยวกับตารางการนัดหมาย และรายละเอียดทัวร์ต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันโดยที่ผู้สั่งซื้อจะต้องแสดงตัวที่จุดนัดหมายในวันที่เดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางตรงตามเวลาที่กำหนด รวมถึงแสดงตัวที่จุดนัดหมายไม่เกินเวลาทีได้ระบุไว้ หากผู้สั่งซื้อไม่มาแสดงตัวและยืนยันการเดินทางได้ตามเวลาดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน และผู้สั่งซื้อไม่สามารถขอรับการเงินคืนได้
 • ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินสำหรับกรณีที่ลูกค้าได้ใช้บริการทัวร์ไปเรียบร้อยแล้วแม้จะไม่ครบจำนวนวันตามกำหนดก็ตาม
 • ราคาตั๋วเครื่องบินจะยืนยันที่นั่ง และเที่ยวบิน ต่อเมื่อท่านดำเนินการถึงขั้นตอนสุดท้ายของการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิก

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยกเลิก ซึ่งเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สามารถใช้ได้สำหรับการสั่งสินค้าทุกชนิดของบริษัท (ยกเว้นสินค้าประเภทตั๋วเดินทาง)

ทำการยกเลิกน้อยกว่า 3 วัน ( 72 ชั่วโมง) ก่อนการเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้
ทำการยกเลิก 4 – 7 วัน ก่อนการเดินทางคืนเงินได้ 50 % ของราคาสินค้า
ทำการยกเลิก 8 – 14 วัน ก่อนการเดินทางคืนเงินได้ 75 % ของราคาสินค้า
ทำการยกเลิก 15 – 30 วัน ก่อนการเดินทางคืนเงินได้ 90 % ของราคาสินค้า
 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกคำนวณ ณ วันที่ลูกค้าทำการส่งแบบฟอร์มการยกเลิกให้กับทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง
 • กรณีทำการยกเลิกการเดินทาง กรุณาติดต่อทางแผนกบริการลูกค้าของเว็บไซด์ Yourtripthailand.com  โดยตรง
 • กรณีนักท่องเที่ยวได้ชำระผ่านช่องทาง บัตรเครดิต, เงินสด, Paypal, โปรแกรมวีแชท, หรือช่องทางอื่นใด ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายในการคืนเงินออกจากจำนวนเงินที่ทางบริษัทจะทำการคืนให้แก่ลูกค้า

การยกเลิกและคืนเงินในบางกรณี

 • การคืนเงินในกรณีที่ทำการจองห้องพัก ทางบริษัทจะปฏิบัติตามนโนบายการยกเลิกของโรงแรมนั้น ๆ
 • การคืนเงินในกรณีที่ทำการจองตั๋วรถไฟ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามนโนบายการยกเลิกของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • การคืนเงินในกรณีที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน ทางบริษัทจะปฏิบัติตามนโนบายการยกเลิกของสายการบินนั้น ๆ

วิธีการยกเลิกการจอง

 • ทางบริษัทจะทำการยกเลิกการจองและทำการคืนเงินภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับแบบฟอร์มการยกเลิกการจอง
 • ทางบริษัทไม่สามารถทำการยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ได้
 • ทางบริษัทไม่สามารถทำการยกเลิกการจองให้แก่ลูกค้าได้ หากลูกค้าไม่เซ็นยินยอมลงบนแบบฟอร์มการยกเลิกการจองให้กับทางบริษัท
 • การยกเลิกการจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางลูกค้าได้รับแบบฟอร์มการยกเลิกการจองจากทางเว็บไซด์
 • กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยกเลิกการจองได้ที่นี่  (ลิ้งค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • หลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยกเลิกการจองแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มและจัดส่งให้ทาง Yourtripthailand ผ่านทางอีเมล์นี้ yourtripthailand@gmail.com หรือ booking@yourtripthailand.com
 • ทั้งนี้แบบฟอร์มการยกเลิกการจอง จะต้องระบุลายเซ็นของผู้ที่ทำการยกเลิกให้กับทางบริษัทด้วย

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง

กรณีลูกค้าต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่เกิดขึ้น หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว กรุณาส่งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้กับทางบริษัทผ่านช่องทางอีเมล์นี้ Yourtripthailand@gmail.com หรือ booking@yourtripthailand.com อย่างน้อย 2 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะทำการตอบรับภายใน 1-2 วันทำการ

การเปลี่ยนแปลงที่สามารถกระทำได้มีดังนี้

 • เปลี่ยนวันที่เดินทางได้  โดยส่งแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนล่วงหน้า 2 วันก่อนวันเดินทาง
 • เปลี่ยนสถานที่นัดหมายได้ โดยส่งแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนล่วงหน้า 2 วันก่อนวันเดินทาง
 • เปลี่ยนชื่อผู้ทำการจองได้  โดยส่งแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนล่วงหน้า 2 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ 200 บาท ซึ่งเป็นค่าธรรมธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขั้นต่ำ อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจะสามารถใช้ได้เฉพาะการจองทัวร์เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
อีเมล์: yourtripthailand@gmail.com, booking@yourtripthailand.com
ข้อความทางเฟสบุค : @yourtripthailand (Facebook)
โทรศัพท์ : 66-53-206844 , 66-53-206488 มือถือ : 66 – 86-420-8922

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้